Kalmia polifolia - A glabrous 4 - 12' shrub with erect or ascending branches.